Lean за практици - LPP обложка на програмата
lpp program Лийн Институт България

Лийн за практици – LPP

Имаме удоволствието да ви представим уникалната програма, наречена LPP – Лийн за Практици, която стартира за първи път в България от Август 2019-а. Програмата е развивана и усъвършенствана през последните 20 години на базата на стотици успешни лийн имплементации и е доказала ползите си сред множество компании в Европа.

Модулите са 7 на брой, а по-долу ще откриете допълнителна информация относно съдържанието.

Идеята на програмата е хора с практически знания да споделят, докато учат как да прилагат лийн мислене. За целта занятията се провеждат на територия на компаниите на участниците и се обсъждат реални проблеми и техните възможни решения. Организират се посещения на производствените площи (гемба), отворени дискусии, дефиниране и решаване на конкретни предизвикателства.

Разликата ще се усети и компанията ви ще може бързо да завърти колелото на постоянното подобрение.

Програмата ще се проведе в колаборация с Лийн Институт Турция и техния водещ консултант Джевдет Оздоган.

Лектори на програмата

Инструктор и управляващ директор в Лийн Институт България

Вицепрезидент на Лийн Институт Турция. Инструктор и старши консултант в Лийн Институт България.

Програма на курса LPP

Програмата се състои от 14 учебни дни, които се провеждат в рамките на 4 месеца в двудневни модули (петък и събота). 7-те модула са подредени така, че да надграждат логически придобитите знания. Материалите са изготвени на базата на повече от 20 години опит във въвеждането на лийн в различни индустрии и са одобрени и валидирани от Лийн Глобал Нетуърк (LGN). Лекторите са опитни, с богата международна експертиза. Програмата е интерактивна – включва симулации, игри, посещения на компании, чертаене на процеси, решаване на проблеми и др.

Лийн мислене и Лийн управление

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Въведение, в търсене на идеална система
 • Корените на Лийн мисленето
 • Лийн мислене
 • Принципи на Тойота
 • Какво е Лийн? проблеми и решения при Лийн трансформация.
 • Лийн култура на компанията
 • Внедряване на Ката в Лийн трансформация; Компетенции/умения, които трябва да
  бъдат усвоени
 • Разбиране на различни аспекти на Лийн системата
 • Важни моменти, които трябва да се вземат предвид по пътя на Лийн
  трансформация
 • Осъзнаване на мястото и значението на принципите в системата за Лийн
  мисленето преди инструментите
 • Да научим как да използваме Ката за подобряване на процесите и служителите в
  Лийн трансформацията

Хошин Канри (внедряване на политики)

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Какво представлява внедряването на политики (Hoshin Kanri)?
 • Управление на политиките
 • Необходимостта от ментални модели и внедряването на политиките
 • Цели-подходи-политики
 • Цел на внедряването на политиките
 • Фокусиране
 • Балансиране
 • Бързи реакции
 • Компоненти на внедряването на политики
 • Истинският север
 • PICT (планиране-изпълнение-контрол-предприемане на действия)
 • Процеси на управление, подготвени според краткосрочни, средносрочни и
  дългосрочни планове
 • Catchball
 • Лидери по внедряването
 • Умпотреба на A3 за внедряване на политики
 • Разбивка на политиките и целите
 • Стъпки в прилагането на годишните политики

Обучение и управление чрез А3

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Въведение – мястото на A3 в Лийн трансформация
 • Подход към проблемите – класическият метод, допуснати грешки
 • Подход към проблеми с A3
 • Употреба на A3
 • Области на употреба и формати на A3
 • Предложението А3
 • Решаването на проблема A3
 • Разбор на A3
 • Информиращият А3
 • A3 за внедряване на политики
 • A3 за докладви и разбор
 • Точки, които трябва да имате предвид при подготовката на A3
 • Развиване на служители с добри умения за разрешаване на проблеми чрез A3
 • A3 мениджърски роли, връзката ментор-наставляван
 • Компетенции, които трябва да бъдат усвоени
 • Употреба на A3 за изграждане на организация на обучение в процеса на Лийн трансформация
 • Създаване на фирмена култура, при която проблемите се решават въз основа на данни, анализ и синтез, а не само чрез разговори
 • Използване на A3 в различни области
 • Използване на A3 за създаване на организация от служители, решаващи проблеми

Техники за решение на проблеми – основни

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

 • Определяне на проблема
 • Етапи на решаване на проблеми
 • Анализ на проблема

 

Техники за решаване на проблеми

 • Събиране на данни, групиране на данни, контролни таблици и диаграми за
  наблюдение
 • Парето диаграма
 • Диаграми на потока
 • Диаграма за причина и ефект
 • Хистограма
 • Диаграма на разпределение
 • Диаграми за контрол
 • Връзките между стъпките и техниките за решаване на проблеми

 

Приложение

 • Групова работа върху техниките за решаване на проблеми
 • Споделяне на приложението и решенията

Обучение по Кайзен

СЪДЪРЖАНИЕ
 • The Business World change
 • Is Kaizen the way forward for us?
 • Explaining the Kaizen Approach
 • Teamwork
 • Problem-solving techniques
 • Error Tree Analysis
 • Observation, Data Collection and Measurement
 • Cause-effect Analysis
 • Types of Kaizen Applied
 • A3 Reporting
 • The Kaizen Method in 10 Steps
 • Expansion of Policies – Kaizen
 • Промяната в бизнес света
 • Кайзен ли е пътят напред за нас?
 • Обяснение на подхода на Кайзен
 • Работа в екип
 • Техники за решаване на проблеми
 • Анализ чрез дърво на грешките
 • Наблюдение, събиране на данни и измерване
 • Анализ на причина и ефект
 • Видове Кайзен
 • A3 доклади
 • Методът Кайзен в 10 стъпки
 • Разширяване на политиките – Kaizen

Обучение по картографиране на стойностните потоци – производство

Обучение по картографиране на стойностните потоци – офис среда

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Стойностни потоци и ненужни дейности
 • Картографиране на текущото състояние
 • Данни за клиента
 • Стъпки в процеса
 • Индикатори в процеса
 • Приоритети в процеса
 • Картографиране на бъдещото състояние
 • Очаквания на клиентите
 • Процесни стъпки, които създават стойност и такива, които не създават стойност
 • Създаване на потоците
 • Създаване на изтеглещи системи
 • Балансиране на работното натоварване
 • Идентифициране на проекти за подобряване
 • Достигане до бъдещото състояние

Обучение по непрекъснати потоци

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Описание на работата, елементи на работа, време за обработка
 • Определяне на производственото темпо
 • Установяване на клетки и клетки тип U
 • Материал, оператор и информационен поток
 • Машинно планиране
 • Балансиране на работното натоварване
 • Управление на материалите
 • Съкращаване на времевия цикъл
 • Принцип за качество на място
 • Балансиране на продуктовия асортимент и количеството на производство
 • Постоянно усъвършенстване
 • План за приложение и мониторинг на приложението

Обучение за планиране на производството използвайки изтеглящата система

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Защо да използваме системата за балансирано изтегляне?
 • Избутваща и Изтегляща система
 • Стъпки за разработването на изтегляща система
 • Адаптиране на достатъчността на производствената система към търсенето
 • ABC анализ
 • Издърпване чрез снабдяване с нови запаси, последователно издърпване, смесено
  издърпване
 • Създаване на супермаркет за готов продукт
 • Създаване на процес на пейсмейкър
 • Изравняване с Хейджунка
 • Контрол на производството преди пейсмейкъра
 • Създаване на супермаркет
 • Идентифициране на трансферни пътища, ПВЧ (планирай всяка част)
 • Канбан (производство, издърпване, сигнал)
 • Алтернативни видове канбан
 • 2 кошчета, комплектиране, ПВП (просто в последователност)
 • Първо получено първо доставено, Константна работа в процес
 • Разширяване на системата
 • Доставчикът Канбан
 • Транспортна система – Milk- Run
 • Стандартизация и развитие

Обучение за стандартизация на работа

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Тойота и стандартизацията
 • Документация за производство за установяване и разработване на стандарти в Тойота
 • Работни стандарти
 • Стандартизация на работа
 • Обучение за изготвяне на работни инструкции
 • Анализ на работата
 • Описание на работните стандарти
 • Инструкции за експлоатация
 • Процесни стъпки, ключови точки и определения на причинителите
 • Значение, предимства и цел на стандартната работа
 • Трите компонента на стандартната работа
 • Тактово време
 • Стандартна наличност
 • Организиране на транзакционните стъпки
 • Стандартни работни документи
 • Форма за капацитет на процеса
 • Стандартна работна комбинирана таблица
 • Стандартна работна форма
 • Работни стандарти и стандартно сравнение на работата
 • Управление на работното място и стандартна работа
 • Стандартна работа и лидерство
 • Стандартна работа и качество
 • Стандартна работа и безопасност
 • Стандартна работа и финансови резултати
 • Стандартна работа и постоянно развитие
 • Методи за увеличаване на производството
 • Стойност и отпадъци
 • 3М (Муда, Мура, Мури)

Обучение за вградено качество – основи

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Защо е важно качеството?
 • Лийн Управление и връзката му с качеството
 • Концепция и компоненти на вграденото качество
 • Предотвратяване на лошо качество
  • Точност от първия път
  • Стандартизация
  • Системи за проверка
 • Предотвратяване на потока с лошо качество
  • Ефективни методи за контрол
  • Фактори за отстраняване на грешки
  • Мониторинг на грешки и предоставяне на обратна информация
 • Ефективно разрешаване на проблеми
  • Цикъла Планирай, Направи, Провери, Действай (PDCA)
  • Точна и ефективна класификация на грешките и определяне на приоритети
  • Бързи и ефективни спешни мерки
  • Ефективно управление на коригиращите действия
 • Ефективно управление на екипа
  • Ръководство на качеството
  • Отговорност
  • Мониторинг и обратна връзка
  • Устойчивост и последователност

Обучение 5С

Стъпките на 5С са:
 • Сеири: Сортиране на ненужни, неизползвани материали / изделия / инструменти и т.н.
 • Сеитон: Идентифициране и подреждане на най-безопасните и ефективни места за съхранение на материали.
 • Сеисо: Изчистване на областта.
 • Сеикетсу: Стандартизация на условията, получени в първите 3 стъпки.
 • Шитсуке: Тренировка и дисциплина. Хабитуално използване на стандартите дефинирани в областта 5С и прилагане на 5С начина на мислене във всички фирмени процеси от служителите.
СЪДЪРЖАНИЕ
 • Какво носи 5С на компаниите
 • Стъпките на 5С
 • 5С план за действие
 • Основните условия за успешно прилагане на 5С
 • Семинарът е подкрепен от видео филми по темата

Визуален мениджмент

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Визуална комуникация
 • Зона за екипа
 • Визуална документация
 • Визуален контрол на производството
 • Визуален контрол на качеството
 • Индикатори на производствения процес
 • Прави подобрения видими
 • Насърчаване на визуалната комуникация във фабриките

Техники за увеличаване на ефективността

Лийн управление/ средно и високо ръководно ниво

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Светът става плосък, като несигурността се увеличава и конкуренцията се увеличава
 • Добрите продукти и услуги не знаят граници и пречки
 • Модерно управление 1900 – 1990г
 • Японски подход за управление на стила
 • Лийн мислене и неговото историческо развитие
 • Лийн Организация – Защо имаме нужда от постно мислене
 • Лийн Лидерство и Мениджмънт
 • Създаване и управление на високоефективни екипи
 • Мотивация и динамика на компанията
 • Управление на промяната
lpp program Лийн Институт България

Накратко някои от темите, които адресираме:

 • Лийн като инструмент за решаване на проблеми (представяне на най-ключовите методи, подкрепени с множество примери и практически занимания);
 • Визуализиране на процеси и откриване на слаби места във веригата (как да се научим да създаваме различни перспективи и да гледаме на работата си по начин, добавящ реална стойност за клиентите);
 • Стандартна работа (детайлно описание и упражнения за разбиране на един от най-важните елементи в лийн);
 • Разглеждане на всички основни принципи и инструменти в лийн в отворени дискусии и с много реални примери;
 • Лийн Лидерство – развитието на най-добрите практики от Тойота до днес и тяхното прилагане в компаниите;
 • Лийн извън подобряването на процеси – начин на мислене, култура, управление на промяна, методът Хошин и как да следваме „истинският север“ в компанията;

Отговори на често задавани въпроси

Само за производството ли е насочена програмата?

 • през последните 20 години лийн се прилага широко във всички индустрии, включително услугите и разработването на софтуер. Нашата цел е да имаме повече смесени групи, където да се обсъждат проблеми от различен тип, пречупени през основните принципи и методи на лийн. Примерите, които даваме са най-разнообразни и идват от компании с производствена и непроизводствена дейност. В допълнение се подготвяме и спрямо профила на записаните участници.

С какво LPP е различна от това, което сте учили и чели за лийн до момента?

 • даваме възможност на групата да се учи в практиката. Всяко ново знание може да се използва между модулите и да се потърси обратна връзка в последствие. Посещенията на различни компании дават допълнителна възможност на участниците да споделят проблемите си, да покажат процесите си и да получат нови идеи за подобрение. За посетителите това е шанс да разберат повече за други индустрии и да рефлектират към собствената дейност.

Каква е добавената стойност за компанията?

 • сертифицираните Лийн практици стават и посланици на промяната в организацията. Те ще могат да движат напред от малки до комплексни инициативи за подобрение, както и да споделят лийн знанието сред служителите чрез уъркшопи и обучения. Към това идва и резултатът от проекта, с който всеки участник се сертифицира.

Каква е добавената стойност за курсиста?

 • към задълбочените знания, които се придобиват, след завършване на програмата участниците получават сертификат от Лийн Глобал Нетуърк. Погледът върху процесите и работата се променя изцяло. Това е една сериозна стъпка към личностно и кариерно развитие.

Галерия обучение и GEMBA по време на програмата LPP

lpp Лийн Институт България

Лийн за Практици 2020

За записване и всякакви въпроси, относно обучението, не се колебайте да се свържете с нас.

Запазете своето място за следващата програма


С натискането на бутона „Изпрати“ вие давате съгласието си за обработка на личните Ви данни спрямо нашата Политика за поверителност.