Управление на процесите

анализ

Анализ на бизнес процесите

Изследване на бизнес процесите на компания в търсене на неефективност или зони за подобрение. Чрез анализиране на стъпките в процес, хората, технологията и използваните ресурсите, компанията може да оптимизира операциите се, като това ще доведе до повишаване на продуктивността и намаляване на разходите.

Карта на процес

Карта на процес

Създаване на визуално представяне на процес под формата на процесна карта или диаграма. Целта на този подход е да очертае категорично разбиране на стъпките, които се следват в процеса като например входящи ресурси, изходящи ресурси и точки за вземане на решения.

Дизайн на процесите

Дизайн/ Ре-дизайн на процеси

Създаване или подобрение на процес, за да се постигне конкретен резултат. Дизайнът на процеса включва изграждането му от нулата, докато ре-дизайн на процес включва модифициране на съществуващ с цел да се направи по-ефективен и ефикасен.

 

Пилотно въвеждане на процес и мониторинг

Пилотно въвеждане на процес и мониторинг

Това са две фази от въвеждането на нов процес относно нова система или процес. Пилотната фаза включва тестване на решението раздробено на малки цикли с ясната цел да идентифицира проблеми или слабости. Фазата на мониторинг касае допълнително наблюдение и ресурси подсигурявайки безпроблемната работа на решението – без значение дали става дума за процес или система.

Гласът на служителя

Гласът на служителя/ Гласът на клиента

Това са два метода, чиято цел е да събират обратна връзка от служители и клиенти. Те служат за идентифициране на зони за подобрение, разбиране на нуждите и предпочитания на клиентите и служителите, както и да се вземат решения на база статистика.

Създаване на стандартна оперативна процедура

Създаване на стандартна оперативна процедура

Създаване на детайлна инструкция, която очертава стъпките, които трябва да се извършат, за да се изпълни задача или процес. Тя осигурява постоянство и качество на операциите, както и може да подобри представянето на процеса намалявайки грешките.

Задаване на метрики

Задаване на метрики

KPI (ключов индикатор за представяне) са измерими цели, които спомагат за следенето на напредъка и представянето на процеса. Задаването на такива метрики спомага бизнеса да се фокусира върху най-важното и да зададе ритъм на непрестанно подобрение.

 

Управление на промяната

Управление на промяната

Организирането на процеси и създаването на инструменти, които да менажират човешкия фактор при промяна в организацията. Управлението на промяната включва менажирането и подкрепата на хора по времето на прехода, който от своя страна може да се състои от промяна в процесите, технологията или цялостната организационна структура. Ефективното управление може да намали съпротивата и увеличи възприемчивостта към нововъведенията.

Обследване

Обследване

Наблюдение на оперативен човек в неговата работа с цел да се добие по-добро разбиране на ролята, която заемат, както и на процесите, които използват. Това може да бъде полезен подход за обучение на ново-постъпили хора или да се прилага за идентифициране на зони за подобрение в процеса. Може да се използва и за по-доброто разбиране нa работната функция.

Детайлизирани интервюта

Детайлизирани интервюта

Организирането на интервюта и задаване на задълбочени детайли въпроси с цел придобиване на по-дълбоко разбиране. Те могат да се ползват за уточняване на количествени данни и прозрения, които да спомогнат за вземането на информирани решения. Обикновено тези интервюта се правят с ключови потребители или опитни служители.

Стратегическо планиране

Стратегическо планиране

Развитие на дългосрочен план, който да постигне целите на компанията. Това може да включва SWOT анализ, дефиниране на визия и мисия, идентифициране на стратегически инициативи, както и създаването на план за въвеждане.

Промяна в управлението

Промяна в управлението

Ръководене и управление на хора по време на преход към нов процес, технология или организационна промяна. Ефективната промяна в управлението включва създаването на визия, комуникиране относно промяната и мотивиране на други хора от организацията относно новото.

Управление на представянето

Управление на представянето

Задаване на цели, предоставяне на обратна връзка и оценка на прогреса към постигането на тези цели. Това може да включва създаването на метрики на представянето, оценяване на представянето, както и развитието на план за подобрение.

Hoshin

Hoshin ( Хошин планиране или внедряване на политика )

Процес на стратегическо планиране, при който целите и задачите на организацията се привеждат в съответствие с нейните ресурси и дейности. Процесът включва създаване на дългосрочна визия, дефиниране на стратегически цели, определяне на годишни цели и задачи и разпределяне на ресурсите за постигане на тези цели.

Анализ на данни

Анализ на данни

Този подход включва използването на данни, за да се формира мнение за представянето на процеса, както и да се вземат решения на база числа. Това може да включва визуализация на данни, прогнозен анализ или разузнавателен бизнес анализ.