УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ

Анализ на бизнес процесите

Изследване на бизнес процесите на компания в търсене на неефективност или зони за подобрение. Чрез анализиране на стъпките в процес, хората, технологията и използваните ресурсите, компанията може да оптимизира операциите се, като това ще доведе до повишаване на продуктивността и намаляване на разходите.

Карта на процес

Създаване на визуално представяне на процес под формата на процесна карта или диаграма. Целта на този подход е да очертае категорично разбиране на стъпките, които се следват в процеса като например входящи ресурси, изходящи ресурси и точки за вземане на решения.

k

Дизайн/ Ре-дизайн на процеси

Създаване или подобрение на процес, за да се постигне конкретен резултат. Дизайнът на процеса включва изграждането му от нулата, докато ре-дизайн на процес включва модифициране на съществуващ с цел да се направи по-ефективен и ефикасен.

 

Пилотно въвеждане на процес и мониторинг

Това са две фази от въвеждането на нов процес относно нова система или процес. Пилотната фаза включва тестване на решението раздробено на малки цикли с ясната цел да идентифицира проблеми или слабости. Фазата на мониторинг касае допълнително наблюдение и ресурси подсигурявайки безпроблемната работа на решението – без значение дали става дума за процес или система.

v

Гласът на служителя/ Гласът на клиента

Това са два метода, чиято цел е да събират обратна връзка от служители и клиенти. Те служат за идентифициране на зони за подобрение, разбиране на нуждите и предпочитания на клиентите и служителите, както и да се вземат решения на база статистика.

N

Създаване на стандартна оперативна процедура

Създаване на детайлна инструкция, която очертава стъпките, които трябва да се извършат, за да се изпълни задача или процес. Тя осигурява постоянство и качество на операциите, както и може да подобри представянето на процеса намалявайки грешките.

f

Задаване на метрики

KPI (ключов индикатор за представяне) са измерими цели, които спомагат за следенето на напредъка и представянето на процеса. Задаването на такива метрики спомага бизнеса да се фокусира върху най-важното и да зададе ритъм на непрестанно подобрение.

 

Управление на промяната

Организирането на процеси и създаването на инструменти, които да менажират човешкия фактор при промяна в организацията. Управлението на промяната включва менажирането и подкрепата на хора по времето на прехода, който от своя страна може да се състои от промяна в процесите, технологията или цялостната организационна структура. Ефективното управление може да намали съпротивата и увеличи възприемчивостта към нововъведенията.

Обследване

Наблюдение на оперативен човек в неговата работа с цел да се добие по-добро разбиране на ролята, която заемат, както и на процесите, които използват. Това може да бъде полезен подход за обучение на ново-постъпили хора или да се прилага за идентифициране на зони за подобрение в процеса. Може да се използва и за по-доброто разбиране нa работната функция.

Детайлизирани интервюта

Организирането на интервюта и задаване на задълбочени детайли въпроси с цел придобиване на по-дълбоко разбиране. Те могат да се ползват за уточняване на количествени данни и прозрения, които да спомогнат за вземането на информирани решения. Обикновено тези интервюта се правят с ключови потребители или опитни служители.

i

Стратегическо планиране

Развитие на дългосрочен план, който да постигне целите на компанията. Това може да включва SWOT анализ, дефиниране на визия и мисия, идентифициране на стратегически инициативи, както и създаването на план за въвеждане.

Промяна в управлението

Ръководене и управление на хора по време на преход към нов процес, технология или организационна промяна. Ефективната промяна в управлението включва създаването на визия, комуникиране относно промяната и мотивиране на други хора от организацията относно новото.

Управление на представянето

Задаване на цели, предоставяне на обратна връзка и оценка на прогреса към постигането на тези цели. Това може да включва създаването на метрики на представянето, оценяване на представянето, както и развитието на план за подобрение.

Hoshin ( познат още като Хошин планиране или внедряване на политика )

Процес на стратегическо планиране, при който целите и задачите на организацията се привеждат в съответствие с нейните ресурси и дейности. Процесът включва създаване на дългосрочна визия, дефиниране на стратегически цели, определяне на годишни цели и задачи и разпределяне на ресурсите за постигане на тези цели.

Анализ на данни

Този подход включва използването на данни, за да се формира мнение за представянето на процеса, както и да се вземат решения на база числа. Това може да включва визуализация на данни, прогнозен анализ или разузнавателен бизнес анализ.