Зa Six sigma

Кои са различните нива на Six sigma сертифициране

Six Sigma (6σ) е методология, която дава инструментариума, необходим на организациите да подходят аналитично към процесите си, да разберат какви са настоящите възможности да срещнат клиентските нужди и как да го направят структурирано, последователно и устойчиво ако това не се случва така днес.

Вариацията в процесите винаги е била и ще остане един от най-съществените фактори за загуба на клиенти.

Неспособността на бизнеса да доставя консистентни продукти и услуги от гледна точка на качество и време за доставка води до ниска удовлетвореност сред хората и спад на оборотите.

Six Sigma (6σ)  има за цел да подобри качеството чрез идентифициране и отстраняване на причините за преработка и минимизиране на променливостта в производствените и бизнес процеси. Това се постига чрез използване на емпирични и статистически методи, анализ на данни, картографиране и проектиране на процеси.

Кои са ключовите принципи на  Six sigma методологията

Карта на процес

Фокус върху клиента – разберете своите клиенти, техните нужди и какво стимулира лоялността им.

Използвайте данни, измерете стойностните потоци и идентифицирайте проблемите.

Превърнете решаването на проблеми и постоянното подобрение в стандарт.

Отстранете дефектите и вариациите.

Oсигурете гъвкава и подходяща за промени работна среда.

дата

Ангажирайте участието на служителите.

Изброените принципи могат да бъдат приложени с една от двете методологии за подобрение: Six Sigma DMAIC и Six Sigma DMADV. Името на всеки термин произлиза от основните стъпки в неговия процес, но всеки има своя собствена употреба.

=

DMAIC (дефиниране/измерване/анализиране/ подобряване/контрол) се използва за коригиране на процес, който вече съществува.

=

DMADV (дефиниране/измерване/анализиране/ проектиране/валидиране) се използва за създаване на нов процес.

Кои са различните нива на Six sigma сертифициране

Сикс сигма - жълт колан

Сертифицираният жълт колан

 • Получава добро разбиране за основните принципа на Six Sigma.
 • E запознат с първите две ключови стъпки от методологиятa Six Sigma.
 • Придобива умения да работи с редица инструменти от Lean Six Sigma.
 • Има възможност да участва като член на проектния екип.
 • Преглежда и подпомага подобренията в процеса.
 • Е подготвен за следващите сертификационни нива – зелен колан и черен колан.
Сикс сигма - зелен колан

Сертифицираният зелен колан

 •  Получава добро разбиране за основните принципи на Six Sigma.
 • E запознат с петте стъпки на Six Sigma методологията.
 • Умее да работи с различни Lean Six Sigma инструменти.
 • Умее да прави статистически анализи и да създава процесни карти.
 • Може да участва активно в осъществяването на големи Six Sigma проекти .
 • Може да анализира процеси.
 • Може да ръководи Six Sigma проекти в екипа си.
 • Е подготвен за следващото сертификационно ниво – черен колан.
Сикс сигма - черен колан

Сертифицираният черен колан

 • Получава задълбочено разбиране за основните принципа на лийн Six Sigma.
 • E запознат с петте стъпки на Six Sigma методологията.
 • Умее да използва с различни Lean Six Sigma инструменти и техники.
 • Може да анализира и подобрява процеси.
 • Може да ръководи Six Sigma проекти в организацията.
 • Да бъде ментор за служители сертифицирани с Жълт и Зелен колан.

Преимуществата за вашата организация

Започвайки от Motorolа и преминавайки през General Electric в края на миналия век, към днешна дата вече много организации успешно имплементират Six Sigma методологията. 

Повишена производителност, ефикасност и ефективност.

Подобрено качество на продуктите и услугите и намаляване на процесните загуби.

Намалени оперативни разходи и вариации на процеса.

По-висока удовлетвореност на клиентите и конкурентно предимство.

Подобрена комуникация и ангажираност на служителите.